פרופיל החברה     מוצרים     לקוחות     רשת חנויות אנג'ל     מתכונים     טיפים     צור קשר    
Switch language
תנאי שימוש
ברוכים הבאים לתקנון אתר מאפיות אנג'ל (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו הינו בכפוף לקבלת כל התנאים המפורטים בתקנון זה כלשונם. אנא קרא תנאים אלה בקפידה שכן השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה וקבלה מפורשת מצידך של כל התנאים להלן. האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי
תקנון זה מסדיר את היחסים שבין מפעיל האתר "מאפיות אנגל" או כל גוף אחר שיבוא במקומו (להלן: "המפעיל") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר בכל אופן שהוא ובכל נקודת קצה כלשהי (להלן: "המשתמש").

הוראות תקנון זה הינו בנוסף לכל הוראות הסכם אחר שנחתם בין המפעיל לבין כל גורם אחר המשתמש באתר ו/או המקבל שירותים כלשהם מהמפעיל ואין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם האחר.

במסמך זה
"תכנים" - צילומים, תמונות, ידיעות, פרסומים, נתונים וכל מידע אחר המוצג ו/או שיוצג בעתיד למשתמש באתר או בכל אתר אחר חלופי.

שימוש אסור באתר
המשתמש מנוע מלעשות בכל אופן שהוא, במישרין או בעקיפין, שימוש אסור כלשהו באתר, כמפורט להלן:

"שימוש אסור" - לרבות, עשיית שימוש באתר באופן שיש בו משום השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, הסתה, עידוד לביצוע עבירות, חדירה לפרט או פגיעה כלשהי בצנעת הפרט, ברגשות הציבור או הפרה בכל דרך שהיא של זכויות הזולת על פי הדין. עשיית שימוש באתר באופן שיש בו משום פרסום ו/או הפצה של חומר תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, לשון הרע או כל חומר האסור על פי הדין. עשיית שימוש באתר באופן שיש בו משום פגיעה בזכויות הקניין ו/או בזכויות יוצרים ו/או כל ניצול לרעה של השירות. העלאת קבצים המכילים וירוסים, קבצים לא תקינים או כל תוכנה אחרת העלולה לגרום נזק או לפגוע בפעולתו של מחשב אחר. עשיית שימוש באתר לכל מטרה שהיא בניגוד לדין.

פעילות האתר
פעילות האתר מותנית בפעילותם התקינה של כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים לשירותי אינטרנט ובין השאר, רשת הטלפונים הארצית, ספקי האינטרנט של המפעיל ו/או של המשתמש ו/או של יתר מפרסמי התכנים באתר, שרתי המשתמש ו/או המפעיל וכל ציוד ו/או חומר אחר הקשור ברשת האינטרנט.

הגבלת אחריות
המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף העלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו עקב שימוש באתר. המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו וזאת - ללא צורך במתן הודעה מראש.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר וכן בתשתית הטכנולוגית המאפשרת את פעילות האתר, לרבות, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קבצים, עיצוב, טקסט וכל חומר אחר הכלול בהם, הם רכושו של המפעיל בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד ג' כלשהו כל חלק מהנ"ל ללא קבלת אישורו של המפעיל מראש ובכתב.

סימני המסחר באתר, ככל שישנם, הינם קניינו של המפעיל בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתם, מראש ובכתב.

פרטיות
על מנת לבצע רכישת מוצרים של המפעיל, יתבקש המשתמש להעביר אל המפעיל את שמו, מספר תעודת זהותו ופרטי כרטיס האשראי שלו (להלן: "המידע").

המפעיל יהיה רשאי להשתמש במידע לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי. בעת השימוש במידע, המפעיל מביא בחשבון את אינטרס המשתמש. המפעיל מתחייב לשמור על סודיות פרטי כרטיס האשראי של המשתמש ולא לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת או להעבירם לצדדים שלישיים, למעט אל חברת האשראי של המשתמש ו/או אל בנק המשתמש.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעם מתן פרטיו האישיים כאמור לעיל הוא ייחשף להצעות פרסומיות שונות והוא מסכים לקבל דואר אלקטרוני ומידע שוטף מהמפעיל או מצדדים שלישיים. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני או אינו מעוניין במסירת פרטיו עליו לפנות בבקשה להסרתו מרשימת התפוצה אל המפעיל בדואר אלקטרוני.

על אף האמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שייתכן והמפעיל ייאלץ לחשוף את פרטיו האישיים של הלקוח לגורמים זרים וזאת - במקרים בהם יידרש הדבר על מנת לציית לחוק או להיענות להליך משפטי, להגן על זכויות המפעיל או על רכושו או על המשתמשים באתר ולאכוף את תנאי ההתקשרות בהסכם זה.

ברירת הדין ומקום שיפוט
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי וכל תביעה שתוגש נגד המפעיל תתברר בבית משפט ישראלי.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש מוקנית בזה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

אנו מאחלים לך גלישה נעימה ושימוש מהנה באתר.


                    
                     דף ראשי | סיור וירטואלי | יצוא לחו"ל | תנאי שימוש